REGULAMIN

REGULAMIN

Przed zapisaniem swojego dziecka do przedszkola zapoznaj się z naszymi zasadami

 1. Organizacja
 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka, podpisanie umowy i uiszczenie opłaty wpisowej zaliczanej na poczet pierwszego czesnego w Przedszkolu.
 4. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, które ukończyły 2,5 roku życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00.
 6. Należy zgłosić dłuższą nieobecność dziecka w Przedszkolu (np. z powodu choroby lub wyjazdu).
 7. Dziecko należy przyprowadzić do godziny 9.00 i odebrać do godziny 17.00 (dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od godziny 8.00 do godziny 15.00, czyli w godzinach, w których przebywają w przedszkolu nauczyciele i terapeuci).
 8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
 9. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. niemające kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.
 10. Jeśli do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo i jedno z nich jest chore (na choroby wirusowe i bakteryjne, z uwzględnieniem w szczególności m.in. grypy, COVID-19, grypy żołądkowej) drugie z rodzeństwa również powinno pozostać w domu.
 11. Przyjmowane na stałe leki/alergie winny być potwierdzone przez lekarza o odpowiedniej specjalności.
 12. Pracownicy Przedszkola nie mogą podawać podopiecznym żadnych leków.
 13. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie.
 14. Ubiór dziecka powinien być dostosowany do aktualnej pogody i pory roku. Przedszkole realizując Podstawę Programową zapewnia jak najczęstsze wyjścia na świeże powietrze.
 15. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni.
 16. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli w Przedszkolu.
 17. Przedszkole funkcjonuje 11 miesięcy w roku (lipiec -przerwa wakacyjna) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dni, które Pracodawca winien jest oddać Pracownikom za Święto przypadające w sobotę oraz grudniowej przerwy wypadającej pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Wykaz dni wolnych w danym roku szkolnym rodzice zobowiązani są otrzymać najpóźniej do 30 września trwającego roku szkolnego.
 18. Za zamknięcie Przedszkola lub grupy przedszkolnej z przyczyn niezależnych od Dyrekcji Przedszkola (awaria, kwarantanna, odgórne zamknięcie Placówek Oświatowych) oraz w dniach wymienionych w punkcie ‘17’ czesne nie ulega obniżeniu.
 19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Placówki. Do Przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków (wyjątek stanowią dzieci, które ze względów zdrowotnych muszą mieć specjalną dietę) i zabawek.
 20. Przedszkole daje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to jest dobrowolne.

 

 

 

 1. Zadania Przedszkola
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
 3. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym do rozwoju dzieci.
 5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
 6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
 7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.
 8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
 9. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.
 10. Dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną korzystają nieodpłatnie z terapii prowadzonych w Placówce biorąc pod uwagę zalecenia z Orzeczenia.

 

 1. Prawa dziecka

 

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania własności,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

 1.  Prawa i obowiązki rodziców

 

 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz innych wytycznych wewnątrzprzedszkolnych.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
 3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka i żywienie w Przedszkolu.
 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu (najpóźniej do 8.30 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem i założeniami Przedszkola,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju,
 • w przypadku braku współpracy rodziców z nauczycielami i specjalistami dziecko może być skreślone z listy wychowanków,
 • rodzice są zobowiązani do traktowania pracowników Przedszkola z należytym szacunkiem.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2022

 

Przejdź do góry strony