RODO

RODO

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osobowych

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Drodzy Rodzice,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach - nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku – właściciel Przedszkola Integracyjnego „Jesteśmy Razem” w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1/103

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy pod adresem e-mail jestesmyrazemlebork@wp.pl, lub informacje w jakim celu przetwarzamy dane pod adresem pocztowym: ul. Krzywoustego 1/103, 84-300 Lębork.

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas zapisu przez Państwa dziecka do przedszkola Integracyjnego „Jesteśmy Razem” . Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem” w Lęborku w Lęborku: przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych , oraz w celu właściwego funkcjonowania placówki.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem w Lęborku obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej . Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:

- dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych, 

- dane drażliwe- w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, m.in. stan zdrowia.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku – właściciela Przedszkola Integracyjnego „Jesteśmy Razem” w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1/103 w Lęborku w zakresie przetwarzanych danych?

Spełniamy wymogi wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt z Lęborku. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontakt do administratora Państwa danych tj; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku – właściciel Przedszkola Integracyjnego „Jesteśmy Razem” w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1/103

Przechowywanie Państwa danych osobowych:

przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki i archiwizacji. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, do którego jesteśmy zobowiązani, to jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Nie

Przejdź do góry strony